Je kunt niet alles alleen doen. Punt. Hoe graag je ook zou willen, je hebt in je uppie niet alle kennis in huis, blinkt niet overal in uit en kunt soms een meekijkend oog gebruiken. Dáár heb je gelukkig collega’s voor! Interdisciplinair samenwerken is een slimme manier om de krachten te bundelen. Hoe pak je dat goed aan? Bekijk ons stappenplan en 46 tips. 

Wat is interdisciplinair samenwerken?

De betekenis van interdisciplinair samenwerken is dat je binnen een team samenwerkt met collega’s die vanuit een andere discipline meekijken en/of meewerken bij een project of casus. Op die manier kunnen jullie vanuit een breder perspectief, met meer innovatiekracht en efficiënter toewerken naar een gezamenlijk doel.

Voorbeeld interdisciplinair samenwerken

Interdisciplinair samenwerken zie je onder andere in de zorg en in sociaal werk (zoals bij de jeugdopvang, kinderopvang en gespecialiseerde zorginstellingen). Hier krijg je vaak te maken met complexe casussen. 

Denk maar aan een interdisciplinair team in de zorg, bijvoorbeeld in de kinderopvang. Op de opvang zitten soms kinderen die problemen hebben op school of thuis. Een kind is bijvoorbeeld erg druk of agressief of loopt regelmatig weg. Dan is het belangrijk dat meerdere mensen als team samen optrekken en sparren, zodat een zorgmedewerker niet alleen een keuze hoeft te maken. 

Bij interdisciplinair samenwerken kun je meerdere experts laten meekijken, bijvoorbeeld een medewerker die het kind dagelijks meemaakt op de opvang, een pedagoog en een toezichthouder of leidinggevende. Ieder denkt vanuit een eigen perspectief mee om advies te geven en samen een goede keuze te maken.

Wat is het verschil tussen interdisciplinair en multidisciplinair samenwerken?

Interdisciplinair samenwerken en multidisciplinair samenwerken worden vaak in één adem genoemd, maar zijn niet hetzelfde. 

Interdisciplinair samenwerken heeft als betekenis dat mensen met verschillende disciplines als één team toewerken naar één doel. De betekenis van multidisciplinair samenwerken is anders: hierbij heeft elke medewerker eigen doelen en is er niet één gezamenlijk doel. Medewerkers betrekken elkaar er waar nodig bij, maar dat is meer op verzoek dan binnen een project als gezamenlijk team. 

In de sector gezondheid en welzijn kom je zowel interprofessioneel als interdisciplinair samenwerken tegen. Interprofessioneel samenwerken is weer een andere vorm van samenwerken. Hierbij wordt er vaak nauw samengewerkt en vindt er meer overleg plaats dan bij interdisciplinair samenwerken. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen mensen met meerdere functies; zij kunnen wel uit één en dezelfde discipline komen. 

Interdisciplinair samenwerken

Waarom interdisciplinair samenwerken?

Interdisciplinair samenwerken is noodzakelijk om te kunnen innoveren, tot nieuwe inzichten te komen en betere resultaten of oplossingen te behalen. Je hebt meerdere disciplines nodig om elk aspect en verschillende visies mee te nemen. Dat lukt door een interdisciplinaire samenwerking aan te gaan, waarbij je meerdere afdelingen of professionals met verschillende expertises betrekt. 

Het komt eigenlijk op één ding neer:

Samen zie, weet en bereik je meer dan alleen. 

 Interdisciplinair samenwerken heeft allerlei voordelen:

 • Er is meer mankracht (of vrouwkracht) om aan een project te werken. Daardoor kunnen jullie, ook als mensen al volle agenda’s hebben, snel slagen maken.
 • Jullie werken efficiënter, doordat iedereen een deel oppakt dat bij zijn of haar expertise past. Je stort je bijvoorbeeld als marketeer niet op de algemene voorwaarden, maar laat dat over aan een jurist.
 • Het is makkelijker om complexe situaties te beoordelen of op te lossen als je er met meerdere mensen naar kijkt. Dat geldt vooral als een project of bepaalde keuzes grote gevolgen kunnen hebben.
 • Je komt tot innovatieve oplossingen doordat allerlei expertises meekijken en samen brainstormen over een vraagstuk.
 • Daarmee ontstaat er ook een beter resultaat. Er komt een beter product, innovatie of een behaald doel voort uit de samenwerking.
 • Je ziet belangrijke aspecten of details niet over het hoofd, omdat iedere expertise met een eigen bril meekijkt.

Maar let wel op het volgende

Het is zinvol om collega’s met verschillende denkwijzen en achtergronden bij elkaar te zetten en te laten samenwerken. De keerzijde is wel dat iedereen vanuit een eigen perspectief kijkt en dat die perspectieven soms botsen. Met onbegrip, discussies of in het ergste geval een stampvoetende collega tot gevolg. 

Stel: een marketingteam bedenkt een unieke winactie om meer mensen naar de site te trekken. Iedereen is razend enthousiast en ook de CEO is er wel voor te porren. Maar dan besluit je de bedrijfsjurist erbij te betrekken en blijkt dat je nog helemaal niet aan wedstrijdvoorwaarden en de privacywet had gedacht. Dat betekent: veel meer werk, terwijl jullie morgen live wilden. Dat kan tot irritatie leiden. Tegelijkertijd is dat verschil in inzicht nodig om het resultaat verder te brengen. Het kost misschien tijd, maar zo kom je wel tot een winactie die én marketingtechnisch slim is én juridisch goed ingedekt is.

Als een interdisciplinaire samenwerking niet van een leien dakje gaat, dan heeft dat vaak met één van deze valkuilen te maken:

 • Jullie houden te veel vast aan je eigen mening en ideeën. Er is weinig begrip voor andere perspectieven.
 • Mensen met verschillende functies hebben heel andere persoonlijkheden en manieren van communiceren, waardoor het botst en je langs elkaar heen praat.
 • Er is niet tot nauwelijks communicatie, waardoor van samen iets oppakken nauwelijks sprake is. Iedereen zit op zijn eigen eilandje.
 • Feedback wordt ingeslikt. Als er botsingen zijn, rollen mensen hooguit na afloop ongezien met hun ogen, maar wordt dat niet naar elkaar toe uitgesproken.
 • Er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over overlegmomenten, de taakverdeling, communicatievormen en deadlines. Iedereen doet maar wat.
 • De samenwerking kost meer tijd dan dat het oplevert, bijvoorbeeld door ellenlange vergaderingen, heel veel CC’s in de mailbox en allerlei stoormomenten tussendoor die je uit je focus halen.
 • Er is weinig betrokkenheid. Of laten we het zo zeggen: niet elke collega is even betrokken bij het werk. Misschien vallen vooral thuiswerkende collega’s buiten de boot (terwijl dat niet zo hoeft te zijn).
 • Niemand heeft tijd. Iedereen is druk, druk, druk. De prioriteiten liggen ergens anders. Dus blijft het project liggen, in elk geval bij sommige mensen. 
 • Er ontstaat onderlinge frustratie, bijvoorbeeld door niet-gehaalde deadlines, andere manieren van werken of compleet afwijkende visies. Als die frustratie ook nog eens niet wordt uitgesproken, gaat het een duurzame samenwerking in de weg zitten.
 • Mensen zitten te veel in de “zelluf doen”-modus. Het idee van een interdisciplinaire samenwerking is dat je elkaar erbij betrekt, om hulp vraagt en de taken verdeelt. 

Interdisciplinair samenwerken

Zo pak je interdisciplinair samenwerken wél goed aan (in 6 stappen)

Weten hoe het niet moet, is één ding. Maar je leest dit artikel vast omdat je vooral benieuwd bent hoe jouw interdisciplinair samenwerken wél van een leien dakje gaat. Zo pak je dit type samenwerkingen in 7 stappen goed aan:

 1. Stel het juiste team samen. Samenwerken doe je met meerdere mensen (duh!). Maar dan moet je wel weten wíe die mensen zijn. Kies daarvoor vanuit elke expertise de juiste specialisten. Selecteer alleen specialismen die van toegevoegde waarde zijn; je hoeft niet het complete bedrijf te betrekken. Bedenk vervolgens hoeveel specialisten je vanuit elke expertise nodig hebt (vaak is één voldoende) en wie die specialist dan is. 
 2. Bepaal waar jullie samen naartoe werken. Met welk doel gaan jullie samenwerken? Welk resultaat willen jullie behalen? En ook: wanneer willen jullie daar staan? Bespreek dat met elkaar. Maak het doel ook zo concreet en meetbaar mogelijk. Stel je voor: jullie projectdoel is om remote werken mogelijk te maken op kantoor. Wat versta je dan precies onder remote werken (thuis werken of ook op andere locaties werken? Wanneer is remote werken “mogelijk”? Hoe meten jullie of dit doel succesvol is behaald? Maak je doelen SMART: specifiek, meetbaar, actueel, relevant en tijdgebonden.
 3. Bespreek de verschillende belangen in het interdisciplinaire team. Om er maar wat leuk kantoorjargon in te gooien: de neuzen moeten dezelfde kant op staan. En dat terwijl verschillende disciplines andere belangen hebben. Zo vindt een developer het belangrijk dat een nieuwe website technisch in orde is. Voor een grafisch vormgever moet het er vooral opmaaktechnisch uitzien om door een ringetje te halen. Een tekstschrijver wil dat de teksten mooi uitkomen. En een jurist vindt het belangrijk dat er een cookiemelding verschijnt en dat de privacyvoorwaarden tot in de kleinste lettertjes kloppen, iets wat een marketeer misschien weer “gedoe” vindt. Dus ga eerst samen zitten om te bespreken wie wat belangrijk vindt.
 4. Laat dingen écht aan elkaar over en delegeer. Samenwerken betekent niet stiekem alsnog heel veel zelf doen. Houd je vast aan jouw taken en laat andere taken over aan anderen. Leer te delegeren en volg de taakverdeling die jullie afspreken.
 5. Blijf met elkaar in overleg. Ook al zijn de taken duidelijk verdeeld, het is wel belangrijk om in contact te blijven. Zo houd je elkaar scherp en voorkom je blinde vlekken. Plan daarom regelmatig overlegmomenten in en schroom niet om elkaar tussentijds feedback te geven. Zo kun je strubbelingen of issues op tijd verhelpen.
 6. Luister en toon begrip. Hoe goed je ook met elkaar blijft communiceren, er zullen altijd momenten zijn dat je van mening verschilt. Hoort erbij! Toon op die momenten begrip voor de visie van de ander, laat die persoon uitpraten en luister actief. Vraag door, vat het samen en kom dan pas met jouw visie of kanttekening.
 7. Vier de successen. Betrokkenheid betekent meer dan alleen regelmatig om tafel zitten met een agenda vol bespreekpunten. Geef elkaar ook schouderklopjes bij successen. Proost als dingen goed gaan. En vergeet niet om elkaar ook positieve feedback te geven.

Onze 46 onmisbare tips voor interdisciplinair samenwerken

Nu weet je waarom interdisciplinair samenwerken goed werkt, hoe het niet moet en hoe je het in 7 stappen wél goed aanpakt. Laten we het concreter maken: hoe doe je dat nu goed? Deze 46 tips op het gebied van gesprekstechnieken, timemanagement, feedback geven, assertiviteit en leidinggeven gaan je helpen. 

Tips voor gesprekstechnieken

 1. Blijf naar elkaar luisteren, ook als je ergens anders in staat. Luister actief, vraag door en vat samen wat de ander zegt. Kom pas als de ander is uitgesproken met jouw visie. 
 2. Toon begrip voor de ander als jullie verschillen van mening. Laat blijken dat je snapt waarom de ander er anders in staat. “Ik begrijp wat je bedoelt” is daarvoor al voldoende. Of bekijk voor meer ideeën onze tips om meer inlevingsvermogen te tonen.
 3. Kom to the point. Wijd niet onnodig uit, maar houd het bij de belangrijkste informatie. Bespreek details alleen waar nodig en ga al snel over op het belangrijkste onderdeel. 
 4. Beperk vakjargon als jullie niet allemaal dezelfde taal spreken. Houd het begrijpelijk, houd technische details voor je of leg ze in gewone-mensentaal uit. Dat voorkomt irritatie of verkeerde interpretaties.
 5. Zorg voor een open houding. Zet niet je armen in je zij en sla ze niet over elkaar heen, ook niet als de irritatie hoog zit. Houd in plaats daarvan je armen langs je lichaam, recht je rug en laat zo zien dat je openstaat voor wat de ander heeft in te brengen.
 6. Stem het communicatiemiddel af op wat je wilt zeggen. Grijp niet naar de telefoon voor elk wissewasje dat langer kan wachten. Zet dat op de e-mail. Gebruik de telefoon voor écht dringende zaken. En bespreek ingewikkelde dingen liever face-to-face of in een belafspraak. Geef je feedback? Doe dat dan altijd face-to-face of via videobellen.
 7. Neem de regie als een gesprek alle kanten (behalve de goede) op gaat. Vat kort samen wat de ander zegt, borduur daarop voort en stuur het gesprek dan weer de juiste kant op. Zo voorkom je lange uitloop, langs elkaar heen praten en irritaties.
 8. Gooi twijfeltaal overboord. Vermijd woorden als “misschien”, “eventueel”, “het zou kunnen dat” of “proberen om”, tenzij je ze met een goede reden gebruikt. Zeg wat je vindt en hoe iets is, en wees daarin duidelijk. Twijfeltaal maakt dingen onnodig vaag.
 9. Geef je mening op een constructieve manier, bijvoorbeeld met deze 3 stappen. Slik je mening sowieso niet in. Hoe spannend ook, jij zit in dit interdisciplinaire team om jouw visie te delen en kennis te gebruiken. Belangrijk dus dat je je uitspreekt!

Interdisciplinair samenwerken

Tips voor timemanagement

 1. Werk met digitale samenwerkingstools. Denk aan Google Workspace (met onder andere Google Drive) of Microsoft Office 365. Zo kun je altijd bij elkaars documenten komen en heb je handige videobeltools (Google Meet of Teams) tot je beschikking.
 2. Behoud het overzicht met een projectmanagement-systeem. Onze favorieten zijn Trello, Monday en Asana. Met elk van die tools kun je alle taken op een rij zetten, aangeven wat de status van iedere taak is en taken toekennen aan teamleden. Zo weet iedereen waar jullie staan en wat diegene te doen staat.
 3. Stel voor jezelf een realistische takenlijst op (en inspireer anderen om dat ook te doen – of doe ze het boek ‘Elke Dag om 15.00 Uur Klaar’ cadeau als stille hint). Schat goed in hoeveel tijd een taak écht kost, houd rekening met uitloop en plan ook ruimte in voor dingen die tussendoor komen. Zeker bij samenwerkingen loopt het niet altijd zoals gehoopt. Dan kun je daar maar beter bij voorbaat rekening mee houden.
 4. Maak taken heel concreet. Bespreek met elkaar wat je verstaat onder ‘werken aan marketingplan’. Moet je een compleet plan maken? Moet je je inlezen in de verschillende campagne-opties? Moet je al anderen erbij betrokken hebben? Stel vragen totdat je helder hebt wat jij moet doen en wanneer het af moet zijn.
 5. Stoor elkaar minder, gebruik 1-op-1-gesprekken. Komt er een vraag of verzoek aan een ander teamlid in je naar boven? Noteer het op een lijstje in Outlook voor die persoon. Doe dat voor elk teamlid en blijf het lijstje aanvullen totdat je een paar punten hebt. Plan dan een afspraak met die persoon om de punten in één keer voor te leggen. Dat scheelt storen tussendoor!
 6. Check je e-mail minder vaak. Beperk het tot 2-3 keer op een dag en gebruik op die momenten de OHIO-methode: Only Handle It Once. Dus verwerk in één keer alle binnengekomen e-mails, zodat je niet drie keer naar e-mails hoeft te kijken en op die manier tijd bespaart.
 7. Houd rekening met voorbereidingen en reistijd. Dat zijn dingen die veel mensen vergeten op hun takenlijst of agenda. Maar ook in de voorbereiding voor een meeting of de rit naar een buiten-de-deur-afspraak toe gaat tijd zitten. Blok die tijd ook in je agenda, zodat je beter kunt zien hoeveel tijd je hebt.
 8. Stel samen prioriteiten. Gebruik het Eisenhower-model om te bepalen welke taken belangrijk en/of urgent zijn en welke niet zo. Op die manier kun je het werk beter over de komende tijd verdelen en houd je het behapbaar.
 9. Reken af met uitstelgedrag. Eat that frog, zou Mark Twain zeggen. Oftewel: begin met de lastigste, belangrijkste of grootste taak. Dan heb je die maar vast achter de rug en blijf je het niet uitstellen. Dat bespaart je last-minute deadlinestress!
 10. Zorg voor een goede noise-cancelling headphone (en probeer eens binaural beats) als focussen soms lastig is. Daarmee word je minder vaak gestoord én raak je zelf minder afgeleid.
 11. Haal met deze handige iPhone-instellingen meer uit je iPhone om zo slimmer te werken.
 12. E-mail efficiënter door o.a. snel to the point te komen, een duidelijke onderwerpregel te gebruiken en niet onnodig te CC’en. Deze tips voor e-mail-etiquette helpen je daarbij.

Tips voor feedback geven

 1. Geef feedback altijd één op één, dus niet in een gezamenlijk overleg. Spreek de persoon na het overleg even aan en zeg dan wat op het puntje van je tong ligt.
 2. Plan een gesprek voor feedback. Wil je uitgebreider ingaan op je feedback? Plan er dan een moment voor. Dan weet je zeker dat jij en de ander de tijd hebben. Geef sowieso nooit feedback via e-mail of WhatsApp. Plan daar altijd een gesprek, eventueel via video, voor in. Dan kun je elkaars non-verbale communicatie beter zien, kun je direct vragen beantwoorden en voorkomen jullie misverstanden.
 3. Gebruik de 4 G’s of het ik-ik-jij-model om feedback constructief te brengen. Daarmee breng je feedback vanuit jezelf, maak je het concreet en laat je ook ruimte om te reageren of vragen te stellen.
 4. Vergeet niet om óók positieve feedback te geven. Complimenten dus! Dat is belangrijk omdat je teamleden dan weten wat ze wél goed doen (en dus moeten blijven doen) en omdat het de verhoudingen verbetert. Als jij een keer negatieve feedback geeft, nemen mensen dat eerder van je aan wanneer je ook soms complimenten uitdeelt dan wanneer je altijd negatief uit de hoek komt.
 5. Ga niet direct in de verdediging als jij feedback krijgt. Ook niet als je het er niet mee eens bent. Stel vragen totdat je de feedback volledig begrijpt en kijk of je er iets uit kunt halen.
 6. Verdiep je in de DISC-profielen, zodat je beter begrijpt wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn en waarom bepaalde samenwerkingen niet lekker lopen. Ook geeft de DISC-analyse je inzicht in hoe jij en de ander communiceren. Dat kan helpen om meer op het niveau van de ander te communiceren of om minder snel geërgerd te zijn over punten waarop jullie verschillen.
 7. Vraag zelf om feedback, bijvoorbeeld met onze voorbeelden van feedbackvragen. Dat laat blijken dat jij openstaat voor verbeteringen en het helpt je om jouw werk en de samenwerking te verbeteren.
 8. Ga samen in gesprek over een oplossing. Zeg niet alleen wat je niet fijn vindt gaan, maar stel ook een oplossing voor of vraag de ander naar een mogelijke oplossing. Spar met elkaar over hoe je dit kunt verbeteren.
 9. Het belangrijkste: kom snel met feedback. Spreek het uit nadat je iets opmerkt en wacht er niet te lang mee. Anders heb je kans dat de ander het zich niet meer herinnert.

Tips voor assertiviteit

 1. Vermijd passief agressieve of subassertieve communicatie. Dus ga niet om dingen heen draaien en steek je mening niet onder allerlei stoelen en banken. Zeg wat je vindt, maar wel op een respectvolle manier. Oftewel: communiceer assertief.
 2. Zeg ‘nee’ als dingen niet passen in je agenda of als iets niet jouw taak is. En doe dat het liefst zo snel mogelijk. ‘Nee’ zeggen klinkt misschien niet collegiaal, maar is het juist wel. Je voorkomt ermee dat je slecht werk levert omdat het je moet afraffelen of dat je deadlines mist.
 3. Maak je niet te druk over wat anderen van je vinden. Besef dat jij onderdeel bent van dit team vanwege jouw kennis en goede visie. Je hebt iets waardevols te zeggen, ook als anderen het niet met je eens zijn. Zij hebben gewoon een andere visie en dat hoort erbij en is nu juist de kracht van interdisciplinair samenwerken. Weet je het nog: samen weet je meer dan alleen!
 4. Kom krachtiger over met deze communicatievaardigheden, waardoor jouw mening en visie beter gehoord worden.
 5. Communiceer helder en draai niet (uit onzekerheid, spanning of vanwege een slag om de arm) om dingen heen.
 6. Neem een zelfverzekerde houding aan, zodat wat je zegt altijd krachtiger overkomt.

Interdisciplinair samenwerken

Tips voor leidinggeven

 1. Haal meer uit 1-op-1-gesprekken met je medewerkers door deze lijst met 100 vragen erbij te pakken.
 2. Stimuleer medewerkersbetrokkenheid, zodat mensen (ook buiten hun salaris en opleidingsbudget om) gemotiveerd blijven om zich voor dit interdisciplinaire project in te zetten.
 3. Wees toegankelijk voor je teamleden. Loop regelmatig rond op de vloer, beantwoord e-mails van je teamleden en vraag in de pauze soms eens hoe het gaat. Daardoor verlaag je de drempel voor mensen om naar je toe te komen als dingen minder lekker lopen.
 4. Verdiep je in het verschil tussen introverten en extraverten en zorg ervoor dat ook introverte teamleden genoeg aan het woord komen. Stem je op introverte medewerkers af door agenda’s voor vergaderingen van tevoren rond te sturen. Veel introverten komen tot de beste ideeën als je ze wat nadenktijd geeft.
 5. Vraag zelf om feedback om je team, zodat je jezelf daarmee kunt blijven verbeteren.
 6. Toon begrip, bijvoorbeeld als een medewerker erg gefrustreerd is, niet lekker in zijn vel zit of als er iets anders speelt. Neem de tijd voor het gesprek en denk mee over een oplossing. En onthoud: “People don’t leave companies, they leave managers.”
 7. Maak thuiswerken mogelijk, bijvoorbeeld door te zorgen voor een videocalltool of door deze checklist thuiswerken na te lopen en te kijken waarin jouw organisatie kan voorzien. Ook bij interprofessionele samenwerkingen, waarbij niet altijd iedereen tegelijk in dezelfde ruimte is, is het belangrijk dat medewerkers elkaar vanaf meerdere plekken kunnen bereiken.
 8. Los conflicten binnen het team op, het liefst op een constructieve manier, om erger te voorkomen.
 9. Let op je non-verbale communicatie en voorkom deze 2 grove fouten. Zorg ervoor dat wat je zegt in lijn is met hoe je het zegt en met je lichaamshouding.
 10. Leer delegeren. Want we blijven erbij: delegeren is dé nr. 1 skill die je moet hebben voor samenwerkingen. Ook als je interdisciplinair samenwerkt.

Meer tips? Volg ons ook op Instagram

Deze lange lijst met tips is nog lang niet alles wat we kunnen zeggen over interdisciplinair samenwerken. Op de Instagram-accounts van Björn en Tijdwinst delen we nog veel meer tips waarmee jij efficiënter werkt, effectieve gesprekken voert, krachtige feedback geeft en assertief communiceert. Volg ons op Instagram om voortaan geen enkele tip te missen!

Mensen vroegen ook | Veelgestelde vragen over interdisciplinaire samenwerking

 • Wat is interdisciplinaire samenwerking?

  Bij een interdisciplinaire samenwerking werken mensen vanuit verschillende disciplines samen in een team met een gezamenlijk doel. Iedereen speelt daarbij een eigen rol en brengt zijn eigen kennis en expertise in.
 • Wat is interdisciplinair samenwerken in de zorg?

  Interdisciplinair samenwerken is in de zorg heel gebruikelijk. Vooral bij meer complexe patiëntcasussen of projecten zie je vaak een interdisciplinair team in de zorg. Hierin bespreken meerdere professionals vanuit verschillende hoeken de situatie of patiënt, zodat ze diegene zo goed mogelijk kunnen helpen. Het idee erachter is dat zij samen betere beslissingen kunnen nemen en tot betere oplossingen komen dan alleen. Vaak neemt zo’n samenwerking de vorm aan van interdisciplinair overleg in de zorg, maar soms zie je ook samenwerkingen binnen een project, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes.

Wat is interdisciplinaire samenwerking?

Bij een interdisciplinaire samenwerking werken mensen vanuit verschillende disciplines samen in een team met een gezamenlijk doel. Iedereen speelt daarbij een eigen rol en brengt zijn eigen kennis en expertise in.

Wat is interdisciplinair samenwerken in de zorg?

Interdisciplinair samenwerken is in de zorg heel gebruikelijk. Vooral bij meer complexe patiëntcasussen of projecten zie je vaak een interdisciplinair team in de zorg. Hierin bespreken meerdere professionals vanuit verschillende hoeken de situatie of patiënt, zodat ze diegene zo goed mogelijk kunnen helpen. Het idee erachter is dat zij samen betere beslissingen kunnen nemen en tot betere oplossingen komen dan alleen. Vaak neemt zo’n samenwerking de vorm aan van interdisciplinair overleg in de zorg, maar soms zie je ook samenwerkingen binnen een project, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes.

Interdisciplinair samenwerken

Leer efficiënter en slimmer samenwerken met een training

Interdisciplinair samenwerken betekent meer innovatieve oplossingen, betere beslissingen nemen, het werk slim verdelen en profiteren van gebundelde expertise. Maar deze vorm van samenwerking vraagt ook om de nodige skills waarmee je zowel je eigen werk als de samenwerking verbetert.

Laten wij nu al meer dan 20 jaar gespecialiseerd zijn in slimmer (samen)werken. De ervaren trainers van Tijdwinst helpen je graag om meer gedaan te krijgen in minder tijd, je gesprekstechnieken te verbeteren, betere feedback te geven en assertief te zijn. Volg bijvoorbeeld de volgende trainingen:

 • Leer bij de training timemanagement in 1 dag om meer te doen in minder tijd door slimmer te werken, het overzicht beter te houden en je agenda daarmee niet meer te laten dichtslibben. Je gaat naar huis met praktische tips en tricks waarmee je een waterdicht timemanagement-systeem inricht.
 • Ontdek bij de training feedback geven hoe je feedback op een krachtige manier geeft en ontvangt, zodat je collega’s écht iets met jouw feedback kunnen én zodat je zelf alles uit ontvangen feedback kunt halen zonder je aangevallen te voelen.
 • Leer bij de cursus gesprekstechnieken om jouw boodschap op een effectieve en duidelijke manier over te brengen, grip te houden op het gesprek, gericht te luisteren en de juiste vragen te stellen om zo meer uit gesprekken met collega’s te halen.
 • Ontdek bij de training assertiviteit hoe je beter voor jezelf opkomt, stevig in je schoenen staat en duidelijker communiceert zonder over je heen te laten lopen maar met respect voor de ander.

Schrijf je in voor de training die aansluit bij wat jij nodig hebt. En vraag je je af bij welke training jij het meeste baat hebt? Bel of mail ons! Dan denken we mee.

Wie zijn wij? | Tijdwinst.com

Bij Tijdwinst helpen we professionals in heel Nederland om slimmer (samen) te werken. Op allerlei locaties in Nederland (van Amsterdam tot Groningen tot Maastricht) en ook online geven we trainingen in onder meer timemanagement, gesprekstechnieken en feedback geven. Onze trainingen zijn altijd praktisch ingestoken, zodat je direct met de tips aan de slag kunt.

Ben je nieuwsgierig naar ons trainingsaanbod of onze andere artikelen? Lees verder op onze websites of meld je direct aan voor een training.